• Detské kočíky Indie
 • Detské kočíky Indie Twin
 • Indie 4
 • Nahradné diely bumbleride4
 • Doplnky
 • Bumbleride Speed


Obchodné podmienky

1. Predávajúci -Prevádzkovateľ internetového obchodu 
 ROLSIT TRADING SLOVAKIA, spol. s r. o. 
 M.R.Śtefánika 34 
 Komjatice 941 06 
 SLOVAKIA 
 IČO 365 245 31 
 DIČ SK 2020143587 
 email :info@bumbleride.cz
 
Registroval Okresný súd Nitra, vložka: č. 10695/N.
Spadáme pod kontrolný orgán dozoru v Nitre.
Na nasledovných stránkach nájdete  obchodne podmienky  našej spoločnosti cez ktorú sa chystáte uzatvoriť obchod. 
 
Orgán dozoru : 
Slovenská obchodná inšpekcia  (SOI)
Inšpetorát SOI pre Nitriansky kraj 
Nitra 
 
 Objednávka tovaru
 
 

Objednávka  je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpnou zmluvou sa rozumie  " Zmluva uzatovrená na diaľku", ktorú uzatvára predávajúci a spotrebiteľ  na základe zásielkového predaja.

 

Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru  predávajucim  kupujúcemu  vzniká na základe potvrdenia a odoslania objednávky . Objednávky zaslané prostredníctvom

tejto internetovej predajne  sú záväzné .Zaslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s reklamačným poriadkom  a s týmito obchodnými  podmienkami .
 
  Zmluva je uzatvorená na :
 

1. Objednávky tovaru ponúkaného predávajúcim v internetovej predajni www.bumbleride-shop.com sú podávané prostredníctvom elektronického objednávkového formulára. Objednávkový formulár je automaticky vygenerovaný v prípade výberu najmenej 1 ks konkrétneho tovaru kupujúcim.Nevyhneme sa prípadu spracovania informácií ktore majú povahu  osobných údajov. Pri ochrane osobných údajov sa riadime zákonom č18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov  v informačných systémoch . Vaše osobné údaje nezverejňujeme , nesprístupňujeme a neposkytujeme žiadnym tretím stranám  s výnimkou organizácií  na spracovanie  vybavenie a doručenie objednávky . napr. banky ( overenie prevodom na účet ) doručovatelske služby GLS 
 
 
2.Výber tovaru sa vykonáva kliknutím na príslušný detail tovaru. Objednávka je podaná potvrdením objednávkového formulára s vyplnenými údajmi kupujúceho v minimálnom požadovanom rozsahu.
 

3. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje pravdivosť údajov uvádzaných v objednávke a to, že sa riadne oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Predávajúci potvrdí kupujúcemu podanú objednávku   najneskôr do nasledujúceho dňa, a to prostredníctvom e-mailu. V prípade čerpania dovolenky príde spätný  odpovedný email 


4. Potvrdením objednávky   emailom dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim o dodaní tovaru v rozsahu a spôsobom ustanoveným v objednávke.  Predávajúci sa zaväzuje tento tovar dodať kupujúcemu a kupujúci sa zaväzuje tento tovar prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu kúpnu cenu. 


5. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávke ako dodacia adresa. Dodacie adresou môže byť tiež predávajúcim určená adresa prevádzky predávajúceho, ak si takú adresu za miesto dodania kupujúci zvolí. 


6. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru a úplným zaplatením jeho kúpnej ceny. 


7. Podaním objednávky udeľuje kupujúci predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch. 

 2. Názov, popis a cena tovaru 
1. Presné označenie konkrétneho výrobku vrátane jeho základného popisu a ceny je uvedený v detaile u jednotlivého ponúkaného tovaru. 


2. Uvedená cena tovaru obsahuje príslušnú DPH a je cenou konečnou zahŕňajúci všetky zákonné dane, poplatky a clá. Cena tovaru neobsahuje náklady na dopravu, ak sú  a v danom prípade sa uplatňujú. 


3. Cena tovaru je uvádzaná v českých korunách a eurách. Cena tovaru v CZK je platná pre platby za tovar vykonávané v korunách českých . Cena tovaru v € je platná pre platby za tovar v eurách. 


4. Dodanie tovaru, náklady na prepravu 
1. Objednaný tovar je štandardne dodávané do 5 dní od potvrdenia  objednávky, najneskôr však do 30 dní od potvrdenia  objednávky. Ak je však u objednávaného tovaru výslovne uvedená lehota dodania dlhšia ako 30 dní, prijíma kupujúci objednaním takého tovaru uvedenú lehotu jeho dodanie ako lehotu dodania objednaného tovaru dohodnutú medzi kupujúcim a predávajúcim. 
.

3. Doprava do miesta dodania v rámci Slovenska je zabezpečovaná prostredníctvom kuriérom 


GLS SLOVAKIA www.gls-slovakia.sk 
4. Doprava do miesta dodania v rámci Českej republiky je zabezpečovaná prostredníctvom 
GLS SLOVAKIA www.gls-slovakia.sk 
5. Doprava do miesta dodania v rámci .... iných krajín EÚ je zabezpečovaná prostredníctvom 
GLS SLOVAKIA www.gls-slovakia.sk 


6. Kupujúci potvrdí prevzatie tovaru predávajúcemu, popr. prepravcovi alebo zasielateľovi s popisom a množstvom prevziať tovar a vyznačením dátumu prevzatia tovaru. V prípade akýchkoľvek nezhôd medzi objednávkou a dodacím listom, sú rozhodujúce údaje o druhu a množstva tovaru uvedeného v dodacom liste. Riadne uplatnená práva kupujúceho na odmietnutie nevyžiadaný tovar alebo odstúpenie od zmluvy nie sú týmto dotknuté. 


5. Platobné podmienky 
1. Objednaný tovar je možné zaplatiť , platbou prepravcovi alebo zasielateľovi pri prevzatí tovaru tzv "na dobierku", alebo platbou bankovým prevodom na účet predávajúceho. 
2. V prípade platby na dobierku v rámci Slovenska je kupujúcim účtovaná cena objednaného tovaru v EUR a náklady na prepravu (cena dobierky) vo výške 5 EUR.

3. V prípade platby na dobierku v rámci Českej republiky je kupujúcemu účtovaná cena objednaného tovaru v CZK a náklady na prepravu (cena prepravy ) vo výške 250 CZK .

4. V prípade platby na dobierku v rámci iných krajín EÚ je kupujúcim účtovaná cena objednaného tovaru v EUR a náklady na prepravu (cena prepravy ) bude účtovaná podľa krajiny príjemcu . 
5. V prípade platby bankovým prevodom je možné vykonať platbu v EUR i pri dodaní do miesta v rámci Českej republiky 


V prípade neuvedenia správneho variabilného symbolu nemusí byť platba správne priradená a objednávka vybavená a predávajúci nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadne takto vzniknuté omeškania s dodaním tovaru. 

6. V prípade platby bankovým prevodom je objednaný tovar odovzdaný na prepravu alebo zaslanie na miesto dodania najneskôr do 5 pracovných dní od riadneho obdržaní platby na účet predávajúceho. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že ak zvolil ako spôsob platby za tovar platbu bankovým prevodom, predlžuje sa doba dodania objednaného tovaru podľa článku 4. bodu 1. týchto obchodných podmienok o dobu od podania objednávky do riadneho obdržaní platby za objednaný tovar na účet predávajúceho. 


7. Objednaný tovar je dodaný s daňovým dokladom - faktúrou. Daň z pridanej hodnoty sa uplatňuje podľa príslušných právnych predpisov. Daňový doklad - faktúra slúži kupujúcemu ako doklad o kúpe tovaru pre prípad jeho reklamácie + bude dodaný záručný list s riadne vypísanými náležitosťami s menom a adresou kupujuceho  a záručnými podmienkami .
Ak sa jedná o výrobok kočík - každý kočík ma jedinečné VIN registračne číslo  ktore je evidovane  na záručnom liste -
  
6. Záruka za tovar 
Na objednaný tovar poskytuje predávajúci záruku v zákonom stanovenej dĺžke 24 mesiacov .Záruka sa poskytuje na vady výrobku , ktore boli sposobené  výrobnou vadou alebo vadou materiálu . Predávajuci je  zdpovedný iba za vady  za ktore zodpovedá .

Záruka sa nevzťahuje na opotrebovanie výrobku alebo jeho časti  výrobku spôsobené jeho obvyklým používaním .Za obvyklé používanie sa považuje :

-výrobok je používaný na učely na ktore je určený

-je používaný a správne udržiavaný  podla návodu  na používanie

- nebol vystavený nepriaznivým vonkajším vplyvom  napr. nadmerne slnečne žiarenie krupobitie dážd , nadmerne skladovaný vo vlhkom prostredí  kde prichádza ku korózii súčiastok,vyblednutie poťahov .

-nebol udržiavaný nevhodnými  čistiacimi prostriedkami  / chemický vplyv /

-neboli na nom uskutočnené zásahy do celistovsti výrobku / zmeny konštrukcie atd /

-neboli na ňom mechanicke poškodenia  pádom , teplom , nárazom , zlomením alebo pretrhnutím poťahu  vrátane poškodenia počas prepravy  od okamihu  prebratia kupujucim od prepravcu

Kupujuci súhlasí s tým že všetky konania budú vedené  iba s jeho osobou Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia objednaného tovaru uvedenom v dodacom liste a predlžuje sa o prípadnú dobu, o ktorú je tovar v oprave. Záručná doba začína plynúť od dátumu  prevzatia tovaru kupujúcim .

 

7. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim (vrátenie tovaru) - STORNO OBJEDNÁVKY  
1. Kupujúci má právo zrušiť objednávku kedykoľvek pred odoslaním tovaru, a to bez akéhokoľvek postihu. 


2. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy a vrátiť predávajúcemu tovar späť v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, ak bola zmluva uzavretá pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku. 


3. V prípade vrátenia tovaru podľa predchádzajúceho ustanovenia článku 7. bodu 2. je kupujúci povinný vrátiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane všetkej sprievodnej dokumentácie a originálneho obalu, čisté, nepoškodené a neopotrebované. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný, znečistené, poškodené či opotrebované, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu zodpovedajúcu sumu alebo vrátenie tovaru odmietnuť. 


4. Kúpna cena vráteného tovaru bude kupujúcemu predávajúcim vrátená najneskôr do 30 dní od včasného odstúpenia od zmluvy a riadneho vrátenia tovaru. Predávajúci je oprávnený započítať na vrátenú kúpnu cenu náklady na prepravu tovaru účtované podľa článku 4. bod 3. a 4. týchto obchodných podmienok. 


5. Kupujúci nie je oprávnený zrušiť objednávku - odstúpiť od zmluvy v prípadeže  si objednal či prevzal tovar upravené alebo skompletizovaný podľa priania či na mieru kupujúceho. 


6. Vrátenie tovaru je kupujjuci  povinný zasielať výhradne na nasledujúcu adresu: 
M.R.Štefánika 34, 941 06 Komjatice, SLOVAKIA


Vrátený tovar zaslaný kupujúcim na dobierku nebude predávajúcim prevzatý a také zaslanie vráteného tovaru na dobierku nie je považované za riadne vrátenie tovaru so všetkými dôsledkami pre kupujúceho a pre platnosť odstúpenia od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy musí byť zaslane písomne , e mailom  alebo poštou. V dokumente musia byť uvedené informácie o čísle účtu v prípade zaslania sumy spať. Ak bola suma poukázaná zo zahraničia poplatky banky budú na ťarchu účtu kupujúceho.


8. Zrušenie objednávky predávajúcim 
Predávajúci je oprávnený zrušiť objednávku alebo jej časť iba v prípade, že sa tovar prestal vyrábať alebo dodávať alebo sa podstatným spôsobom zmenila cena výrobcu alebo dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho. Ak už kupujúci zaplatil časť alebo celú kúpnu cenu tovaru, bude mu takto uhradená čiastka vrátená späť na jeho účet alebo adresu, a to v najkratšom možnom termíne. 


9. Reklamácia vád tovaru 
1. V prípade akýchkoľvek vád tovaru zistených kupujúcim po prevzatí tovaru alebo počas záručnej doby je kupujúci oprávnený tieto reklamovať u predávajúceho, zaslaním reklamovaného tovaru spolu s dokladom o jeho kúpe . K reklamácii je potrebné doložiť 

originál Záručný list - Dohoda a kúpe a záruke  ktorá je vystavená na  názov výrobku  a meno  kupujúceho . Kópie záručneho  listou  a dokladu  o kúpe  nebudu považovane  za doklady peukazujúce zakupenie reklamovaneho výrobku .K reklamácii je potrebne doložiť reklamačný list  ktorý  vypíše kupujuci so svojimi inicálmi, s popisom vady, názvom a číslom výrobku ktorý reklamuje.

Do servisu je potrebne dodať výrobok alebo iba časť ktorá je reklamovaná, predávajuci neručí za prípadne straty doplnkov ak neboli predmetom reklamácie – poťah ,kolesá fusak atd ...O reklamácii je potrebné informovať predajcu najprv e milom aby kupujúcemu odporučil riešenie reklamácii napr. zaslaním  náhradnej súčiastky ak je to možné .

2. Predávajúci informuje kupujúceho bez zbytočného odkladu o tom, či bola reklamácia kupujúceho prijatá alebo odmietnutá.


3. V prípade odmietnutia reklamácie spracúvané prostredníctvom zaslania alebo prepravy reklamovaného tovaru zašle či dopraví predávajúci kupujúcemu reklamovaný tovar späť na adresu odosielateľa na náklady odosielateľa, a to najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia reklamovaného tovaru predávajúcemu. 


4. V prípade prijatia reklamácie informuje predávajúci kupujúceho o spôsobe jej vybavenia, resp. náhrady škody, a to najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia reklamovaného tovaru predávajúcemu .. 


5. V prípade opraviteľných vád má kupujúci právo na bezplatnú opravu alebo doplnenie tovaru alebo výmeny jeho súčasti. 


6. V prípade neopraviteľných vád má kupujúci právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy s vrátením kúpnej ceny najneskôr do 30 dní od uplatnenia práva kupujúceho na výmenu chybného tovaru alebo vrátenie jeho kúpnej ceny. 


7. Nároky kupujúceho zo záruky zanikajú v prípade zjavne nesprávneho montáže, používania alebo používania, a zaobchádzanie s tovarom, ktoré sú v rozpore s návodom na jeho obsluhu a obvyklým primeraným užívaním takéhoto tovaru. Záruka za vady tovaru sa tiež nevzťahuje na vady a poškodenia tovaru spôsobené živlami či používaním tovaru v zjavne nevhodných podmienkach alebo nadmerným zaťažovaním a používaním alebo použitím v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii. 

8.Ak sa jedná o kupujúceho mimo územia Slovneskej a Českej republiky je potrebne mať na zreteli , že ak bude potrebne zaslat výrobok na reklamáciu do servisu v rámci záručnej doby 24 mes. , kupujúci  znáša náklady na prepravu do servisneho strediska t.j M.R.Štefanika 34 Komjatice941 06  Slovensko . 

Ak sa pri reklamácii bude jednať o vadu výrobku  predávajúci zabezpečí prepravu  späť do miesta krajiny na náklady  predávajúceho a  taktiež i  náklady v servisnom stredisku ako i náhradné diey  bude  znášať predávajúci t.j. Rolsit Tr. Slovakia spol .s.r.o -Slovakia 
 

10. Ochrana osobných dát 
Predávajúci ako prevádzkovateľ internetovej predajne 
www.bumbleride-shop.com prehlasuje, že prevádzkuje internetovú predajňu v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Všetky získané osobné údaje kupujúcich budú používané len pre obchodné a marketingové účely súvisiace s predajom tovaru a zabezpečením súvisiacich služieb kupujúcim. Tieto údaje nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Kupujúci užívaním služieb tohto elektronického obchodu udeľuje súhlas k zhromažďovaniu svojich osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov. Kupujúci má právo kedykoľvek požiadať o vymazanie svojich osobných údajov z databázy a o zrušení svojej registrácie. 


11. Záverečné ustanovenia 
1. Tieto obchodné podmienky platia s účinnosťou odo dňa 1.9.2011. a sú nepretržite umiestnené a sprístupnené na internetových stránkach predávajúceho. 
2. Obchodné podmienky môžu byť predávajúcim menené, pričom nové znenie obchodných podmienok je predávajúci povinný umiestniť a sprístupniť najneskôr deň pred dňom ich účinnosťou. 
3. V prípade zmien obchodných podmienok sú pre konkrétnu objednávku a kúpnu zmluvu rozhodujúce vždy obchodné podmienky účinné v deň podania objednávky kupujúcim. 
4. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení účinnom v deň odoslania objednávky.

 
 • Kontakty ROLSIT:

  Office +421 35 650 8160
  Veľkoobchod +421 35 659 1363
  Shop purchase
  manager /english/
 • Informácie:

  Autorizovaný dovozca zn BUMBLERIDE pre Slovenskú a Českú republiku

  M.R. Štefánika 34
  941 06 KOMJATICE
 • Doprava a platba:

  DOPRAVA ZDARMA NAD 200 EUR & 5000 CZK pri hmotnosti 1 balíka do 30 kg

 • Práve prebiehajúce akcie :

  59,00 EUR
  30,00 EUR
  Akcia platí do 31. 12. 2023